תקנון שימוש באתר

תקנון

תודה שבחרת לרכוש באתר Bnuty

בטרם תמשיכי בביצוע הרכישה באמצעות האתר או בפעילות אחרת באתר הינך נדרשת לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן. כתנאי לרכישה באתר, עליך להסכים לכל התנאים וההתניות הכלולים בתקנון זה. על כן אנו ממליצים כי תקראי אותו בעיון.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד

הגדרות


אתרwww.Bnuty.com" " (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
בעל האתר ומפעילו הינו חברת בי-נוטי 2013 בע"מ ח.פ. 514913110, שמשרדה הרשום ברח' הרצל רוזנבלום 8, תל-אביב  (להלן:"בי-נוטי" או "החברה").
פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המזמינה", כהגדרתו להלן, באתר.
מוצרים- כל הפריטים המוצעים למכירה באתר.
מזמינה- לקוחה / גולשת / חברה באתר
יום ביצוע ההזמנה-  היום בו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי שהזינה המזמינה ו/או על ידי חברת PAY PAL (פיי פאל).
אישור הזמנה-  מהווה את החשבונית ביחד עם פרטי רכישת העסקה.
כתובת למשלוח-  הכתובת שציינה המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות
מועד אספקה מבוקש- המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה שיסופק לה המוצר.
יום אספקה-  אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
ימי עסקים : ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.


כללי


שימוש באתר הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה את אישורה של המזמינה כי קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכי תפעל על פיהם, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
על כן אם אינך מסכימה לתנאי התקנון הינך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר ולא להצטרף למועדון הלקוחות של האתר.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים  למינהם וכל מכשיר אלקטרוני אחר) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם באתר.
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד והנהלת האתר והחברה ישתדלו לעשות כמיטב יכולתן על מנת להציג תמונה מדויקת של המוצר עד כמה שניתן.
החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהיא הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות.
מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ על פי דין.
רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
בכל שאלה בנוגע לאתר לתנאי השימוש בו, למוצרים המופיעים בו, הזמנות בירורים, תוכלי לפנות אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני info@Bnuty.comו/או באמצעות טלפון 1-700-70-50-53 והנהלת האתר תשוב אליך בהקדם.
לאחר שמסרת את פרטיך באתר, אישרת את המסמכים המחייבים ונתת את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר תהא רשאית ואולם לא חייבת להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות חשבון שלך באתר, בדואר אלקטרוני בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982.
בכל עת, תוכלי לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבלת דברי פרסומת, בדרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב תפורט בתחתית כל דבר פרסומת אשר תשלח איך.
התקשרות באתר מיועדת לבנות 18 ומעלה, עם אישורך לתנאי שימשו אלה הינך מצהירה כי הנך בת 18 לפחות.


שירותים המוצעים באתר


אתר בי-נוטי  מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
גלישה ועיון בתכנים שונים. רכישת מוצרים ו/או שירותים.
שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מן המזמינה אל חברותיה ומכריה באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של בי-נוטי.
מובהר כי בי-נוטי רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב. תיוג פריט או שיבחר על ידי המזמינה באמצעות רשתות חברתיות.
מובהר, כי בי-נוטי רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף בי-נוטי בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של בי-נוטי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המזמינה).
מובהר כי בי-נוטי  אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ובי-נוטי תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.
כל מזמינה בשירותים המוצעים באתר מצהירה ומאשר בזאת, כי היא נותנת לבי-נוטי את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשרת ומתחייבת כי בי-נוטי תהיה רשאית להשתמש בשמה ו/או בתמונתה במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק וללא תשלום כלשהו.
זכות זו של בי-נוטי תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמשת בשירותים מאשרת כי היא מודעת לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמזמינה מאשרת כי לקחה זאת בחשבון בהחלטתה להשתמש בשירותים אלה.


הרכישה באתר


האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.
כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים.
עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט").
לתשומת הלב, בי-נוטי  רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המזמינה לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
זכרי, לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות, על מנת למנוע שימוש לרעה בחשבונך, הקפידי להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.
על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל בי-נוטי להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").
לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבי-נוטי עקב שיבוש הפעלת האתר.
כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
במעמד ביצוע ההזמנה תבצע בי-נוטי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למזמינה הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
מובהר כי חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המזמינה הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".


תנאים להשלמת עסקת הרכישה:


עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבי-נוטי תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי ו/או  קבלת האישור מפיי-פאל על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין בי-נוטי.
במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/פיי-פאל, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה בי-נוטי רשאית להודיע למזמינה על ביטול ההזמנה  או להציע מוצר חלופי אחר בעל אופי דומה ומחיר דומה. הודעה כאמור תימסר למזמינה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת בי-נוטי.
אם תקבלי את הצעתנו הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל מוצר חלופי הנהלת האתר תבטל את הזמנתך ותזכה את כרטיס האשראי שלך ו/או את חשבון הפיי פאל שלך.
במקרה כאמור, לא תהיה למזמינה טענה כלשהי כנגד בי-נוטי ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המזמינה על כל טענה כאמור. בי-נוטי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
ההזמנה תרשם במחשבי בי-נוטי וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר.
כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המזמינה באתר.
יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של בי-נוטי אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את בי-נוטי.
מובהר כי רישומי מערכת המחשב של בי-נוטי הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.


אספקת המוצר


המזמינה רשאית לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתה ו/או ליעד אחר על  לפי בחירתה.
בי-נוטי תספק למזמינה את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 3 ימי עסקים).
המשלוחים באמצעות חברת השילוח יבוצעו בתאום מראש, טרם הבאת המוצר. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים.
החברה רשאית- אך לא מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
בי-נוטי איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
בי-נוטי אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
אספקת פריטים אל בית המזמינה או לכל יעד אחר אותו בחרה המזמינה, כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"]. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
מדיניות המשלוחים העדכנית של האתר (www.BNuty.com) והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות המשלוחים יכולה להשתנות מידי פעם בפעם מומלץ להתעדכן בקישור לעיל.
דמי המשלוח הכרוכים בביצוע ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח בד בבד עם התשלום בגין המוצר המוזמן. במידה ואישר האתר לפרוס את תשלום ההזמנה למספר תשלומים, יהיה רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח כבר בתשלום הראשון עבור ההזמנה


ביטול עסקת הרכישה על ידי המזמינה


לא אהבת את המוצר שקיבלת ואת רוצה להחזירו ולקבל את כספך בחזרה? אין בעיה. כספך יוחזר במלואו בתוך 14 יום מיום החזרת המוצר. אופן החזר התשלום- זיכוי בכרטיס האשראי.
אנא הודיעי על רצונך להחלפה או החזרת מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר.
אנא הקפידו על החזרת המוצר באריזתו המקורית והתווית שעליו.
לא תתאפשר החלפה/ החזרה ולא יינתן זיכוי כספי עבור מוצר שבוצע בו שימוש.
המזמינה רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני שליחת המוצר ללקוחה - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 1700-70-50-56.
בנסיבות כאמור תהיה המזמינה זכאית לקבלת החזר התשלום במלואו.
במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי.
הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת למוצר- תוך 14 יום מקבלתו.
מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
לא ניתן לזכות כרטיסי דירקט ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
לעניין פגם שנפל במוצר, במידה ולא הודיעה המזמינה להנהלת האתר על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מיום קבלתו, מהווה הדבר הודעה כי לא נפל כל פגם במוצר ולמזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
זיכויים יועברו לכרטיס האשראי ו/או לחשבון הפיי פאל בו בוצעה ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם, בהתאם לדין . הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של המזמינה ו/או לחשבון הפיי פאל בהתאם למדיניות חברת האשראי וחברת פיי פאל.
·         בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של בי-נוטי בדוא"ל: info@Bnuty.com או בטלפון 1700-70-50-53.


ביטול עסקת הרכישה על ידי B-nuty


בי-נוטי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה המזמינה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
אם יתגלה כי נפלה טעות בין במחיר המוצר לבין אם בתאור המוצר באתר.
אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המזמינה.
בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, המזמינה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
המזמינה מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
המזמינה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבי-נוטי ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;אם לפי דעת החברה, בכוונת המזמינה לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'.
בהקשר זה, המזמינה מאשרת ומתחייבת כי לא תימכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו.
במקרה של כח עליון, פעולת מלחמה, איבה טרור מצבי חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
בנסיבות כאמור רשאית בי-נוטי לבטל את העסקה או להציע למזמינה פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
בוטלה מכירה כאמור בי-נוטי לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמינה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה באתר באופן תקין.
אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה ו/או האתר לתבוע את נזקיהן בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה משמעותית ממצבו לאחר החזרתו.


מבצעים והטבות


הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.
הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת לכך.
לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה להנות ממבצעים הטבות והנחות באתר.
כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה תהיה סיבתו אשר תהה יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע ו/או הנחה .
הנהלת האתר תשתדל להודיעך טלפונית במקרה בו זכאותך להנחה ו/או הטבה נשללה או תשלל עקב שינוי בפרטי הזמנתך.
אחריות האתר והחברה
החברה ואו הנהלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כתוצאה מרכישה משימוש באתר או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר. שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/ו מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה/האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה ספציפית.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו
נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד לא יחייב הדבר את האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.
התמונות באתר להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא הוצג באתר לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר או מי מטעמה אחריות כלשהיא
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהיא .
בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהיא  העולה על ערך הבגד או המוצר שנרכש וכל נזק אחר.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי המזמינה ו/או מקבלת ההזמנה בבגד לרבות ניקויו שלא בהתאם להוראות יצרן הבגד ו/או החברה וכל שימוש אחר כלשהו.
הנהלת האתר תצא ידי חובתה עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת ו/או למשלוח אותו מסרת בעת ההזמנה.
במקרה שרכשת מוצר פגום זכותך היחידה היא להחליפו או לקבל את ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה ובהתאם לחוק.
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים.
אין בהצגת הספקים והמוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי האתר.


 זכויות יוצרים


כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר בי-נוטי, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של בי-נוטי בלבד.
זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר בי-נוטי, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו בי-נוטי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם בי-נוטי 2013 בע"מ, שם המותג (B-nuty), סימני המסחר של בי-נוטי (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של בי-נוטי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בי-נוטי, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם בי-נוטי בלא קבלת הסכמת בי-נוטי מראש ובכתב.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בי-נוטי נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בי-נוטי ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה אחרת בין על ידך ובין על ידי צד שלישי או בשיתוף צד שלישי בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרונים או מכניים או אופטיים, אמצעי צילום והקלטה או בכל אמצעי ו/או דרך אחרת בלא קבלת הסכמה של החברה.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר,  לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד


שינויים באתר והפסקת השירות


הנהלת האתר יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו עיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים ובו תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – ללא כל צורך להודיע על כך ו/או להתריע מראש.
שינויים מעין אלה עשויים לגרום לתקלות ו/או לעורר אי נוחות, אין ולא תהיה למשתמשת באתר וא/ו לגולשת באתר ו/או למזמינה באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע באמור לעיל רשאית האתר מכל סיבה שהיא, להפסיק לכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדית של הנהלת האתר.


שינוי בתנאי השמוש


הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.


 שמירה על סודיות

התשלום באתר B-nuty מבוצע באמצעות מערכת סליקה אוטומטית ובתקן DSS-PCI בכפוף להוראות חברות האשראי, ובנוסף מאובטח בשרתים בטכנולוגיית הצפנה SSL.
האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאות הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
האתר לא יעשה כל שימוש במידע שמסרת לאתר בעת הרישום למועדון הלקוחות באתר או בעת ביצוע הזמנה באתר או טלפונית, ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש לצורך אספקת השירותים, או שהדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע כל פעולה לא חוקית או שימוש לרעה באתר ובשירותים.
הגישה למידע אודותיך השמור במאגר המידע של האתר יתאפשר רק למנהלי האתר ולעובדיו לצורך אספקת השירותים. תוכלי  לבקש לעיין במידע אודותיך בכל עת ואף לבקש למחוק מידע זה מרשימות האתר לחלוטין, בפניה לשירות הלקוחות של האתר (ראה לעיל).
יובהר, החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיסי האשראי .
הנהלת האתר נוקטת במיטב אמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת ההתונים באתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח SSL חברת פלא-קארד היא החברה הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה היא פועלת לפי תקני האבטחה המחמירים ביותר pci dss level 1
כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL.
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח, ככל האפשר, את המידע המאוחסן על גבי שרתיו, על מנת להקטין סיכונים של חדירה ו/או פריצה למערכות המחשוב המאובטחות של האתר באופן לא מורשה.
אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא מכל סוג שהו עקיף או ישיר שייגרם למזמינה או לגולש ו/או למי מטעמה אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 
דין ושיפוט
·         הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

 

צוות אתר B-nuty ישמח לעזור, לשמוע ולייעץ

נשמח לראותכם שוב בין לקוחותינו

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל info@Bnuty.com  או בטלפון מס'  1-700-70-50-53.

 

 

חברת B-nuty  2013  בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שירות אלו מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.